TERS OZMOS

TERS OZMOZ (TO) SU ARITMA TEKNİĞİ VE MUHTELİF KULLANIM ALANLARI

Ozmoz olayı doğada canlılar ve bitkiler üzerinde meydana gelen, su ile ilgili doğal bir olaydır. TERS OZMOZ ise, bir Membran Teknolojisi olup, Osmotik Basınç kullanılarak, mineralce zengin olan suyun, yarı geçirgen bir membran’ın diğer tarafına mineralleri azaltılmış olarak geçirilmesi işlemidir.

Suyun içerisinde bulunan birçok mineral, bakteri ve virüsler %99 saflığa kadar bu yöntem ile süzülebilmektedir.

Ters Ozmoz’un başlıca kullanım yerleri arasında, Buhar Kazanları Besi suyu hazırlanması, Kaplamacılık, Eczacılık, Gıda ve Meşrubat Sanayi, İçme suyu Üretimi, Tıp’ da Hemodiyaliz Tedavisi Laboratuarlar, son yıllarda atık suların geri kazanılmasında arsenik giderimin de gündeme gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ozmoz, Ters Ozmoz, Ozmotik Basınç, Yarı Geçirgen Membran, Besi Suyu, İçme Suyu, Gıda/ Meşrubat Sanayi, Hemodiyaliz, Mineral, Bakteri, Virüs.

1. Ters Ozmoz GİRİŞ

TO, benzeri teknolojilerle karşılaştırıldığında, nispeten basittir ve bir membran teknolojisidir.

Normal Osmos, doğada, aralarında yarı geçirgen, sadece suyun geçmesine müsaade eden, diğer maddeleri geçirmeyen bir membran bulunan farklı konsantrasyondaki iki sıvıdan, birinden diğerine su geçimiyle meydana gelir ve bu işlem iki taraf da denge sağlanana kadar devam eder.

Osmatik Basınç, membran’ın iki tarafında bulunan sıvılarda hacim değişikliği olduğundan meydana gelen statik yükseklik farkı ile meydana gelir. Aşağıdaki şekil 1’de görülen π osmatik basınçtır.

ters ozmoz

                

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Osmos ve Ters Osmosun Meydana gelişi

Ters Osmos’da, konsentrasyonu fazla olan sıvı tarafından bir basınç (osmotik basınç’ dan daha büyük) uygulanarak, sağlanacak ters akışla, yoğunluğu fazla olan sıvı içerisinde bulunan mineraller, tuzlar ve organik maddeler, membran bir tarafında bırakılarak diğer tarafa, yoğunluğu daha az, tuzlar ve minerallerden arındırılmış bir sıvı olarak geçirilir.

Pratikte, basılan suyun, sadece belli bir yüzdesi’ nin bu membrandan geçmesine müsaade edilir. İçinde mineraller, tuzlar ve organik maddelerin biriktiği yoğunluğu çok daha fazla olan konsantrasyon ise gider’ e verilir.

“Konsantrasyon Polarizasyonu” olarak bilinen polarize olmuş moleküllerin kısa bir zaman aralığında membran üzerinde birikerek daha fazla akışa geçiş vermemesi gibi sorunların önüne geçilmesi için membranların periyodik olarak basınç altında yıkanabilecek bir düzene sahip olmaları gerekir.[1]

2. MEMBRANLAR (Ters Ozmoz)

Polimer kimya ürünü olan yarı geçirgen membranlar farklı filtrasyon inceliğinde imal edilirler.

Bunlar sırası ile, Mikro Filtrasyon (MF), Ultra Filtrasyon (UF), Nano Filtrasyon (NF) ve Reverse Osmosis (RO), Ters Ozmoz (TO)’ dur.

Ekte, Filtrasyon Spectrum Tablolarında bu membranların filtrasyon incelikleri gösterilmektedir.

 

Tablo 1. Filtrasyon Spectrumu Tablo 2. Filtrasyon İncelikleri
2.1. TO (Ters Ozmoz) MEMBRANLARI

Ters Ozmoz teknolojisi, günümüzdeki konumuna, geniş bir alan olan “Sentetik Membran Teknolojisi”’ nin özel bir dalı olarak gelmiş ve çok hızlı gelişme göstermiştir.

Ancak bu teknoloji’ nin, pratik ve ekonomik olarak kullanılabilir hale getirilebilme çalışmalarında, ayrıca birçok yönetmelik ve şartname gerekleri de yerine getirilmiştir.

Membranların, başlangıçtaki imalatında, göz önüne alınan en büyük özellik, aynen doğadaki benzerleri gibi, kendisinden geçirilecek sıvı’ nın diğer tarafa geçmesine izin vererek suyun içerisinde bulunan partikül ve mineralleri bulunduğu yerde tutarak diğer tarafa geçmesine izin vermemek olmuştu.

Bu durum, membran üzerinde bulunan kirleticilerin en küçüğünü dahi tutabilecek bir ölçüye ve düzgün bir polimer yapıya sahip olması şartlarını ortaya koyuyordu. Diğer bir husus membranın ekonomik ve kullanılabilir olabilmesi için, yüksek akış değerlerine müsaade etmesi gerekiyordu.

İlk yapılan selüloz-asetat membranlar, suya karşı oldukça geçirgen bulundular, daha sonraları çok ince, deri şeklinde bir membran, delikli bir geçirgen olan ve daha kalın polisulfan destek malzeme üzerine kaplanarak, yüksek akış değerleri ve mukavemet elde edildi.

Daha sonraları, ikinci jenerasyon olan, “İnce Film Komposit” membranları yapıldı, bunların ısıya mukavemetleri, kimyasal stabiliteleri organik maddeleri tutabilmeleri ilk yapılan Selüloz-Asetat membranlara göre çok daha iyiydi. Plakalı ve sargılı tip (TO) sistemlerde halen bu membranlar kullanılmaktadır. Sıcak iklimlerde tercih edilmektedir. Ancak selüloz asetat membranların aksine, klora karşı dayanıksızdırlar.(Şekil 2)

Şekil 2. İnce Film Kompozit Membranın İç Yapısı
2.1. Holow – Fiber Membranlar – Delikli Fiber Membran :

Burada kullanılan membran ince (insan saçı kalınlığında) poliamid ortası delikli fiber malzemedir.

Bu fiberler büyük miktarlarda demet halinde delikli bir borunun içerisinde yerleştirilirler, demetlerin her iki ucu da sızdırmaz hale getirilir.

Bir uçtan basınçla verilen su diğer uçtan tatlı su olarak alınır. Salamura haline gelmiş tuzlu su giriş tarafındaki delikten dışarı atılır. Genelde deniz suyu arıtımında kullanılır.(Şekil 3-3A)

 


Şekil 3. Delikli Fiber Membran Şekil                       3A. Delikli Fiber Membran Elemanı Kesiti

2.2. Spiral Sargılı Membranlar

Spiral sargılı membranlar genelde, kuyu ve artezyen gibi yer altı sularının arıtılmasında kullanılır.

Bu sistemde geçirgen membranlar üst üste sarılarak bir kartuş haline getirilir. Bunlar yine fiber glastan mamül basınca dayanıklı bir boru içine konurlar. Giriş çıkış ve salamura atış düzenlemeleri “Hallow Fiber” dekine benzer şekilde yapılır.

Aşağıdaki şekillerde, spiral sargılı membranların yapılış ve içlerindeki su akış (çalışma) durumları gösterilmektedir.( Şekil 4)


Şekil 4. Spiral Sargılı Membran

3. SİSTEM TASARIMI 

Genelde evlerde kullanılan, paket tip RO sistemleri, piyasada tüm elemanları ile hazır olarak satılan muhtelif tipler arasından uygun olanı seçilerek kullanılır. Ancak ticari ve sanayi tip TO sistem tasarımı birçok kriteri beraberinde getirmektedir. Mevcut uygulamalar oldukça fazla ve birbirinden farklıdır. Burada en iyi tasarım’ın elde edilmesinde, tasarım mühendisi’ nin rolü ve becerisi ön plana çıkmaktadır.

Tasarım Kriterleri

TO sistem tasarımını etkileyen önemli faktörler aşağıdaki gibidir.

-Giriş Suyu Analizi
-Giriş Suyu Sıcaklığı
-Membran Polimer Seçimi
-Sistem Geri Kazanımı
-Uygulanan Basınç
-Membran Ayırma Kapasitesi

3.1. Giriş Suyu Analizi

Doğru yapılmış bir su analizi, gerekli ön arıtma ve TO prosesi için uygun basıncın hesaplanması açısından çok önemli bilgilerin elde edilmesinde kullanılır.

Uygun yapılmış bir ön arıtma TO sistemlerinde optimum neticeler elde edilebilmesi için çok önemlidir. Ancak parametrelerinden olan, kalsiyum, mağnezyum, bikarbonat, sulfat ve demir membran kirlenmesine ve verimin düşmesine neden olurlar.

Çok yüksek orandaki, toplam çözünmüş mineraller (TDS), yüksek osmotik basınçla çalışılmasına, böylece, TO sisteminde verim düşüklüğüne neden olurlar.

3.2. Su Sıcaklığı

Su vizkositesi’ nin sıcaklığa bağlı olarak değişmesi özellikle 77 oF (25 oC)’nin altındaki sıcaklıklarda, arıtılan su miktarı büyük ölçüde azalmaktadır. ( Şekil 5). Bu hususun sistem tasarımında dikkate alınması gerekir.


Şekil 5. Sıcaklığa Göre TO Kapasite Değişimi

3.3. Membran Polimer Seçimi

Normal su arıtma işlemlerinde, spiral sargılı, ters osmos membran elemanları olağan seçimdir. Buna rağmen tasarımcı’ nın diğer polimerlerden seçme olanağı vardır.

Klasik polimer seçimi genelde selülozik (selüloz asetat (CA) veya selüloz trisetat CTA) membranlarla yapılmıştır. Bu polimerler’ in en büyük avantajı klorlu sulara dayanıklı olmasıdır. Buna rağmen alkolli sıvılardan ve bazı bakterilerden olumsuz etkilenirler.

TFC (İnce Film komposit) membranları nispeten yeni jenerasyon polimerlerdir. Yapımları daha önceki bölümde açıkladığımız gibi, polisulfan bir alt kaplama’ nın üzerine giydirilmiş çok ince (2500 A) bir film polimer’le meydana gelmiştir.

Genelde, TFC membranlar Selülozik membranlara kıyasla yüksek oranda menarel ayırma ve arıtma suyu kapasitesine sahip olurlar. Geniş bir arıtma pH yelpazesine hitap ederler, bakteri etkilerine karşı dayanıklıdırlar. Bunlara rağmen giriş suyunda bulunan klor’ a karşı dayanıksızdırlar. Bu membranlar kullanıldığında giriş suyunda bulunan klorun alınması gerekir.

Halen imal edilmekte olan, spiral sargılı, klora dayanıklı CTA membranları, dezenfeksiyon amaçlı 100 ppm klora kadar kullanılabilmektedir. Ancak, mineral ayırma kapasiteleri, TFC membranlara kıyasla düşüktür. Yüksek sertlikler, ayrıca performansı etkiler.[2]

3.4. Sistem Geri Kazanımı

Bu deyim, arıtılan suyun, membran üzerine pompalanan giriş suyu yüzdesi ile tanımlanmasıdır. Matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilir.

Arıtılmış Su Debisi x 100 = ( %…) Giriş Suyu Debisi

Geri kazanım, gider (salamura) akışının bir vana veya orifis kullanarak kısılmasıyla veya pompalama ile ayarlanır.

Geri kazanım arttığında, membran yüzeyinde tuz konsantrasyonu artar ve bunların dökülme olasılığı belirir. Ayrıca arıtım suyu kalitesi azalır. Diğer taraf dan gidere atılan salamura azalacağından, sistemde ekonomi sağlanır.

Genel olarak, yüksek debi’de arıtılmış su istediğinde, geri kazanım’ın arttırılması gerekir ve su arıtım amaçlı tesislerde % 85’e kadar çıkarılır.

3.5. Uygulanan Basınç 

Pompa basıncının arıtılmasıyla, arıtım suyu debisi doğru orantılı artar. Membranın yüz yüze kaldığı gerçek basınç ise şöyle ifade edilir.

Pd = Pompa Basıncı – Osmotik Basınç – Karşı Basınç

Yüksek TDS’ e sahip giriş sularını, örneğin deniz suların’ ın tuzdan arındırılmasını göz önüne alırsak, pompa basınçlarının 55-70 Bar arasında olması gerekmektedir.

Genelde pompa basınçları, TFC membranlar için, kuyu sularında 10-15 bar, Selülozik membranlar için 25 bar civarındadır.

3.6. Membran Ayırma Kapasitesi

Kısa olarak, membran’ ın sudaki mineral ve tuzları ayırma kabiliyetidir. Yüzde olarak gösterilir.

% Ayırma = Giriş Suyu TDS – Arıtım Suyu TDS x 100 Giriş Suyu TDS

Membrane tarafından ayrılamayan ve arıtılmış su tarafına geçen tuzlar ise aşağıdaki şekilde ifade edilir.

Yüzde Pasaj = 100 – % Ayırım

Şekil : 6’ bir TO sisteminde bütün akışlar şematik olarak gösterilmektedir.

Şekil 6. Ters Ozmoz Sistemi Tanımlaması

4.SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

Bir TO sistem tasarımı için gerekli üç data aşağıdaki gibidir.

– Giriş Suyu Kalitesi
– İstenen Arıtılmış Su Kalitesi
– İstenen Su Miktarı

4.1. Giriş Suyu Kalitesi

Sistem tasarımında, emniyetli olması için, giriş suyu analizlerinde en kötü durum göz önüne alınır. Analizlerin bütün parametreleri içermesi ve sağlıklı ölçümlerle yapılması gerekir.

Ayrıca en uygun giriş suyunun seçimi için eldeki bütün suların analizlerinin yapılması faydalıdır.

Daha önce belirtildiği gibi, membran sistem performansını etkileyen bazı iyonik kirleticiler vardır. Ayrıca her su kaynağı için minimum su sıcaklığının belirlenmesi gerekir.

TO cihazlarına girişden önce ham suyun durumuna göre gerekli olabilecek işlemler, pH ayarı için asit dozlama, ön filtrasyon, klor ve organik madde giderme, demir / mangan giderme, sertlik giderme, antiskalant dozlama olarak sayılabilir.

4.2. İstenen Arıtılmış Su Kalitesi Ters Ozmoz

Eğer Ülke çapında veya uluslar arası bir standart varsa, bu amaçlanan kaliteyi oldukça kolaylaştırır. Aksi takdirde kullanım amaçları belirleyici faktör olacaktır.

Çıkışda degazör kullanarak CO2 ve O2 gibi suyun içerisinde bulunan ergimiş gazların giderilmesi, pH ayarlaması veya (UV) Ultraviyole dezenfeksiyonu gibi işlemler istenebilir.

4.3. İstenen Su Miktarı

Kısa ve uzun vadeli su miktarının dikkate alınması önemlidir. Maksimum veya öngörülen kullanım miktarı’nın göz önüne alınması gerekir. Bu bağlamda, günlük, haftalık, su kullanımları söz konusudur. Bu çalışmayla ayrıca, TO sistemi’ nin minimum arıtım kapasitesi’de belirlenmelidir. Avaraj saatlik ve pik debiler, depo ve dağıtım şebekesini belirler. TO sistemleri pik debiye göre dizayn edilmezler, 24 saatlik günün, 20 saati çalışıyor kabul edilir.

Depo kullanıldığında, seviye şalterleri, TO sisteminin mümkün olduğu kadar uzun sürelerde çalışıp durmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. TO pompaları sık sık devreye girip çıkmamalıdır.

5. TERS OZMOZ KULLANIM ALANLARI 

Başlangıçta saydığımız klasik kullanım alanları dışında, son yıllarda MBR (Membran Biologıc Reactor) denen, atık suların geri kazanılmasındaki uygulamalar Dünyamızdaki su kaynakları’nın giderek azalması nedeniyle bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu sistem, ayrıca bugüne kadar Atıksu Arıtımında uygulanan klasik yöntemlere kıyasla çok daha rasyonel ve pratik bir yöntemdir.

Aşağıdaki şekilde (Şekil 7) bu sistemin bir kıyaslaması görülmektedir. Diğer kullanım alanları aşağıda kısaca verilmektedir.

Şekil 7. Klasik ve MBR Yöntemi ile Atıksu Arıtma

 

5.1. Buhar kazanlarında Besi Suyu Arıtımı

Ham su yüksek iletkenlikte olduğunda (içerisinde fazla miktarda mineral) kazan besi suyunun klasik yöntemler ile hazırlanması (su yumuşatma cihazı ile) çok blöf yapılmasını gerektirir, blöflerin fazla olması ile çok miktarda ısı ve kimyasal dışarı atılır ve işletmenin verimi çok düşer. [5] Yüksek iletkenlikte ham suyu olan işletmelerin klasik yöntemden vazgeçip TERS OSMOS (T.O) sistemi ile besi suyu hazırlanmaları işletmeye ekonomi sağlar. Klasik cihazlara göre ilk yatırımı biraz daha yüksek olan T.O. sistemi çok kaliteli su ürettiği için sonuçta çok ekonomik bir işletme sağlanmış olur. T.O. sistemi ile üretilen suyun sertliği ve alkalinitesi çok düşük seviyelere iner, ham suya kıyasla iletkenlik
%2 seviyesine iner, silikat %3 kadar kalır.

T.O. ile hazırlanan yüksek kalitede bir besi suyu ile işletilen buhar sisteminde elde edilecek tasarrufu
şöyle özetleyebiliriz.

– blöfler en az onda bire düşeceği veya daha da azalacağı için ısı enerjisi tasarrufu çok yüksektir;
– yüksek kaliteli su kullanıldığı için kazan suyuna verilen kimyasalların çoğuna ihtiyaç kalmaz,

kazan suyuna yalnızca az miktarda oksijen tüketici kimyasal vermek yeterlidir.
– blöflerin azalması ile kazan kimyasallarının blöf ile atılması da çok aza iner;
– kaliteli sudan dolayı taş oluşmayacak, dolayısı ile kazanın ısı geçirgenliği ve ısı verimi çok yüksek olacaktır, bakımlar da en aza inecektir;
– pH derecesinin 9,5 civarında tutulması ile korozyon önlenebilir;
– alkalinite ve iletkenlik çok azaldığından kazanda köpürme ve buhar ile sisteme mineral kaçması olmaz, üretilen buharın kalitesi yükselir;
– alkalinitenin çok az olması nedeni ile kazan içinde karbondioksit oluşmaz, dolayısı ile kondens Borularının korozyonu da en aza iner;
– klasik cihazlara karşı çok az bakım isteyen T.O. sisteminin özel personele ihtiyacı yoktur, yalnızca Kazan dairesine bakan vardiya teknisyeninin gözetimi altında T.O. sistemi çalışır.

ÖNEMLİ NOT

T.O. cihazları, insan böbreği gibi, kendi kendini temizleyerek çalışır ve bu temizleme için çalışması sırasında T.O. ham suyun %20 – %40 kadarını atar. T.O.’nun su atışı ile Su Yumuşatma cihazlarının rejenerasyonda attığı su karşılaştırıldığında T.O. cihazı verimsizmiş gibi görünür. Ancak, bir buhar tesisinde yalnızca su hazırlama cihazlarını değil de buhar kazanı işletmesinin tamamını karşılaştırdığımızda T.O. sistemi ile su hazırlayan buhar tesisinin çok daha verimli olduğu görülür. Çünkü T.O. üretim suyu ile beslenen buhar kazanından yapılan blöfler klasik yumuşatıcılı tesise kıyasla en az 1/10 oranındadır. Buhar kazanından yapılan blöfler ise T.O.’nun telef ettiği “ham su” kadar ucuz değildir, bu blöf ile atılan su çok yüksek miktarda ısı ve birçok kazan kimyasalı içerir.

T.O. cihazının kendini temizlerken attığı su sanayi tesislerinin atığı ile karıştırılmamalıdır. T.O.’nun attığı su içinde yalnızca tabiatta bulunan mineraller konsantre halde bulunur, bu su içinde tabiata zarar verebilecek bir kmyasal olmadığı için, T.O. cihazını çok kullanan ülkelerine göre bu su doğrudan denize, derelere veya yağmur kanallarına verilebilir. [3]

5.2. İçme Suyu Arıtımı

İçme suyu kalitesi uluslar arası standartlarla belirlenmiş ve bu standartlar bir çok ülke tarafından kabul edilmiştir.

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) içme suyu standardında EPA’ da (Environmental Pro tection Agency of USA) olduğu gibi, müsaade edilen en yüksek TDS 500 ppm (mg/lt)’ dir. Tuzlu su arıtımı yapan bir RO sisteminde bu kalitenin elde edilebilmesi, giriş suyu ve buna göre seçilecek sistem şartlarına bağlıdır.

WQA ( Water Quality Association ) giriş sularını TDS değerlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflamaktadır.

Su Tipi TDS (mg/lt

Genel Kullanım suyu < 1000
Tuzlu Kuyu Suyu 1000 – 5000
Çok Tuzlu Kuyu suyu 5000 – 15000
Tuzlu Su 15000 – 30000
Deniz Suyu 30000 – 40000
Salamura 40000 – 300000 +

Deniz suları Atlantik Okyanusu TDS’ i 35.000 ölçülürken Kızıl Deniz’ de bu değer 50.000’ i bulmaktadır.

Karadeniz TDS’i bu değerlerin çok altında olduğundan, zaman zaman İstanbul’a su temin eden baraj ve göller’ in bu suyla beslenmesi gündeme getirilmiştir.

Daha önce belirtildiği gibi, bu tuzlulukda 55-70 bar arasında osmotik pompa basınçları gerekmektedir.

Şekil :8 tipik bir içme suyu TO sistemini şematik olarak göstermektedir.

Şekil 8. Tipik Bir TO İçme Suyu Arıtma Sistemi

 

5.3. Hemodiyaliz Suyu Arıtımı

Bu sektör, başlangıçtan beri RO Sistemleri’ nin en çok kullanılan biri olmuş ve böbrek hastalarına hayat vermiştir.

Sektörde, zaman zaman kullanılan diğer arıtma yöntemleri’ nin özellikle suların çok klorlu vaka’ larda böbrek hastalarına zarar vermesi hatta ölümlere neden olması bu alanda RO sistemlerinin kullanımında standartlaşmasına neden olmuştur. (AAMI/ASAIO/FDA Standartları)

Suyun içerisinde bulunması istenmeyen diğer tehlikeli iki mineral Aluminyum ve Fluor’dur.

Bu minerallerin yüksek olduğu suları kullanan tesislerde yine ölüm vakalarına rastlanmıştır.[4]

Şekil: 9 Tipik bir Hemodiyaliz TO Arıtım Sistemi gösterilmiştir.

Şekil 9. Tipik Bir Hemodiyaliz TO Arıtım Sistemi

 

5.4. Eczacılık

Eskiden beri kullanılmakta olan deiyonizasyon sistemlerinin bakteri üretme riskine karşı TO sistemleri son yıllarda eczacılık sanayinde geniş ölçüde kullanılmaya başlanmıştır.

5.5. Gıda ve Meşrubat Sanayii

Ülkemizde son yıllarda, biracılık ve meşrubat sanayinde, süt endüstrisinde TO sistemleri kullanılmaktadır.

5.6. Turizm Endüstrisi / Oteller

Son yıllarda, su kaynakları’ nın giderek azalması nedeni ile gerek kalitesiz yüzeysel sular gerekse Deniz suları’ nın arıtılması TO uygulamalarını gündeme getirmiştir.

Bu tesislerde, merkezi sistemler kurulmakla beraber, sadece mutfak gereksinimleri için’ de TO sistemleri kurulmaktadır.

Bu amaçla kullanılan bir paket EKORO® cihazı aşağıda şekil: 10’ da görülmektedir.

Şekil 10. Paket Bir EKORO® İçme Suyu TO Arıtma Cihazı

5.7. Konutlarda

Günümüzde, paket halinde, küçük, mutfak tezgâhlarında evye altına monte edilen, içme suyu amaçlı TO cihazları üretilmekte ve cazip fiyatlarla satılmaktadır.
Böyle bir cihaz aşağıda şekil: 11’ de görünmektedir.

Şekil 11. Konutlarda Evye Altında Kullanılan TO Cihazları ve Bağlantı Şeması

Konutlarda, ayrıca, suların tuzlu ve çok kireçli olduğu yerlerde, konut tipi TO cihazları, merkezi ve evin tüm gereksinimini karşılayacak şekilde MERKEZİ olarak ta kullanılabilir.

Böyle bir sistem aşağıda Şekil: 12’ de gösterilmiştir.


Şekil 12. Konutlarda Merkezi TO Arıtma Cihazı

5.8. Deniz Suyu Arıtımı

Günümüzde, yer üstü ve yer altı suları’ nın giderek azalması ve kirlenmesi tuzlanması, bazı yerlerde ise hiç bulunmaması insanlığı, deniz suyu arıtımına yöneltmiştir.

Başlangıç’da Distilasyon metodu ile çalışan bu işletmeler çok pahalı ve hantal tesisler olduğundan, giderek yerini TO tesislerine bırakmışlardır.

Aşağıda fotoğraflarda Malta adasında Du pont firması tarafından inşa edilen bir Deniz suyu Arıtım tesislerinden bazı görüntüler gösterilmiştir.

Şekil 13. Tesisin Genel Görünümü Şekil 14. RO Membran Dizilimi ve Deniz Deşarjı

 

Şekil 15. Tesis Yerleşim Planı Şekil 16. Akış Şeması

Deniz suyu TO sistemlerinde son yıllarda meydana gelen yeni buluşlar, işletme ekonomisinde büyük avantajlar sağlamıştır

Önceki sistemlerde, bir ton tatlı su üretimi için yaklaşık 6 kw/h elektrik gideri varken, yeni bir buluş olan Enerji Geri kazanım (Pressure Exchanger) sistemi ile bu değer nerde ise yarı / yarıya 3kw/h’e düşürülmüştür.

Aşağıda şekil 17’ de böyle bir sistem gösterilmiştir.

Şekil 17. Deniz suyu TO Sisteminde Enerji Geri Kazanım Sistemi
5.9. Arsenik Giderimi

Son yıllarda, yer altı sularında meydana gelen Arsenik kirliliğinin artması, diğer taraftan insanlar üzerindeki kansorejen etkisinin ortaya çıkması gibi nedenlerle Uluslar arası standartlarda içme sularında bulunan Arsenik’in litrede 10 mikrogram’ın üzerinde olmaması istenmiştir.

TO (Ters Ozmoz) teknolojisi ile diğer minerallerle birlikte Arsenik %99 ‘a kadar giderilebilmektedir.

Bu yöntemle İzmir de kurulmuş bir Arsenik Giderici tesiste İZSU laboratuarlarında yapılan TO öncesi ve sonrası ölçümler aşağıdaki raporlarda görülmektedir. (Rapor 1&2)

Rapor 1. Ters Ozmoz Öncesi Rapor 2. Ters Ozmoz  Sonrası Ters Ozmoz ile yapılan Arsenik Gideriminde bir dezavantaj atık su kaybıdır.
Kurulacak sistemin büyüklüğüne göre başka arıtma yöntemleri de Arsenik giderimi için düşünülebilir.

6. İŞLETMELERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

En çok karşılaşılan sorunlar aşağıdaki gibidir.
– İşletme Giderlerini kısalım düşüncesi
– TO membranları’ nın uygunsuz kimyasallarla tıkanması
– TO cihazı uzun süre çalıştırılması
– Kimyasal eksikliği
– TO Atık su Vanası’nın kapatılması
– TO Ana Giriş Vanası‘ nın Bozulması
– TO sistemi’ nin Tasarım dışı ham su ile beslenmesi
– TO Membranları’ nın yüksek basınç farkı ile çalıştırılması
– Yanlış satın alınan TO membranlar.[5]

Bu konuda daha fazla bilgi için bak: Enis Burkut, SU DÜNYASI (Su ve Çevre Dergisi, Aralık 2008 sayısı)

KAYNAKLAR

[1] EROL YAŞA: (REVERSE OSMOSIS) SU ARITMA SİSTEMLERİ. 2. Tesisat Mühendisliği Kongresi
[2] Designing C/I RO Systems, by Peter S.Castwright, P.E. water Conditioning & Purification,
September 1994
[3] ENİS BURKUT: BUHAR KAZANI BESİ SUYU HAZIRLANMASI 3.Tesisat Mühendisliği Kongresi
[4] EROL YAŞA: HEMODİYALİZ ARITMA SİSTEMLERİ, 3.Tesisat Mühendisliği Kongresi
[5] ENİS BURKUT: TERS OZMOZ İŞLETMELERİNDE YAPILAN HATALAR, SU DÜNYASI (Su ve Çevre Dergisi, Aralık 2008 Sayısı)

 

Facebook sayfamız

Youtube Kanalımız

Akvaristler Sosyal Medya Platformu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.